menu
Word Lid
Vlaams Belang Stabroek zegt NEEN tegen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

Het gemeentebestuur van Stabroek wil van ons mooi polderdorp een stad maken. Dat is de conclusie die Vlaams Belang Stabroek maakte na de bekendmaking van het definitief hernieuwde G.R.S.

Tijdens de gemeenteraad van 24 januari 2022 onthield de fractie zich nog bij de voorlopige vaststelling van het vernieuwde GRS, omdat er volgens raadslid Manuel Elst te veel de nadruk gelegd werd op verdichten en verstedelijken en te weinig aan leefbaarheid werd gedacht. Er moest namelijk meer prioritaire aandacht gaan naar een betere verkeersafwikkeling i.p.v. ongebreideld bij te bouwen. Dat was toen al de opmerking die Vlaams Belang maakte.

Bij de definitieve voorstelling blijkt eens te meer dat het huidig gemeentebestuur ‘het verdichten en verstedelijken’ prioriteit vindt in Stabroek.

Nochtans blijkt uit de cijfers dat hier geen enkel rationeel argument voor te vinden is. De deputatie van de Provincie Antwerpen bekeek namelijk de officiële statistieken voor de planperiode en stelde vast dat er tussen 2007 en 2021, 1086 woningen zijn bijgekomen in Stabroek. Hierbij acht de deputatie dat aan de woningbehoefte is voldaan. In de gerefereerde planperiode 2007-2022 zijn er zelfs meer dan 350 woningen méér ontwikkeld dan initieel vooropgesteld (1086 i.p.v. 736 woonbehoefte). Stabroek is de facto de laatste jaren dus meer vol gebouwd dan nodig is.

Departement leefomgeving zegt dat de laatste gekende prognose aantoont dat er in de periode 2020-2030 minder dan 300 inwoners zullen bijkomen. Er hoeft dus helemaal niets meer extra ‘verdicht’ te worden.

Tijdens de gemeenteraad van 26 augustus 2022 gaf de burgemeester op inhoudelijke vragen van de oppositie geen antwoord en verschool zich steeds achter hogere instanties. Manuel Elst van Vlaams Belang Stabroek is dan ook duidelijk: “Waarom zo massaal blijven bijbouwen? Ik weet niet welke belangen de meerderheid aan het verdedigen is maar het is in ieder geval niet het belang van de Stabroekenaar. Want die ziet zijn dorp veranderen in een stad met dit plan. Stabroek moet Stabroek blijven. Wij blijven met onze fractie ijveren dat Stabroek niet verder verdicht of verstedelijkt. Ons dorp dreigt anders een nog groter slachtoffer te worden van grootstedelijke problemen die daaruit zullen voortvloeien.”

Vlaams Belang verwierp dan ook het definitief herziene Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan tijdens de gemeenteraad van 26 augustus 2022. Manuel Elst sluit af met nog een extra bemerking: “Ons wegennet is nu al dichtgeslibd, massabouwprojecten en verkavelingen zoals Hoeve Brouwers (200 extra woningen), Nieuw Begijnhof (in aanbouw), Witvenstraat-Pauwelsdreef, Schoem (in aanbouw), en dit met 2 wagens per gezin, zullen de files aanzienlijk doen toenemen. Aan een betere mobiliteit en vlottere verkeersafwikkeling en parkeergelegenheid is niets gedaan in dit GRS. Er komt vooral meer beton en minder groen.”

Naast Vlaams Belang was de gehele oppositie het unaniem eens dat dit GRS niet gunstig is voor de inwoners van Stabroek.

Contact:

stabroek.vlaamsbelang@gmail.com

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF